دیکشنری زبان انگلیسی نگاه دانلود

بازدیدها
: 104 -
آخرین بروزرسانی
: -
آخرین ارسال توسط
: Roya_77

Roya_77

مدرس آزمایشی زبان
عضو انجمن
/əˈfôrd /استطاعت داشتن، از عهده....بر آمدن،پولِ...را داشتن:afford
/əˈfrād /ترسیده:afraid
ترسیده از:be afraid of
متاسفانه:i'm afraid
آفریقا: africa
/ˈaftər /بعداز،پس از:after 1
بالاخره، با این همه، بااین وجود:after all
پس از اینکه، بعد از اینکه:after 2
بعد ها،بعدا، سپس:after 3
/aftərˈno͞on /بعداز ظهر:afternoon

 

Roya_77

مدرس آزمایشی زبان
عضو انجمن
/ˈaftərˌSHäk /پس لرزه:aftershock
/ˈaftərwərd /سپس، بعدا:afterward
/əˈgen/,əˈgān /دوباره:again
/əˈgenst/,əˈgānst /برعیله،درمقابل:against
/āj /سن، عصر ، دوران: age 1
در سنِ:at the age of
پیر کردن،پیر شدن:age 2
گروه سنی:age group
محدودیت سنی:age limit
/ˈājənsē /آژانس:agency


 

Roya_77

مدرس آزمایشی زبان
عضو انجمن
/ˈājənt /نماینده،عامل:Agent
/ˈājiNG /پیر شدن،پیری:aging
/əˈgō /پیش،قبل:ago
/əˈgrē /موافق بودن، موافقت کردن:agree
درمورد چیزی موافق بودن:agree about
با کسی موافق بودن:agree with sth
/əˈgrēmənt /موافق،هماهنگی، موافقت نامه:agreement
/ˈagriˌkəlCHər /کشاورزی:agriculture
/əˈhed /پیش، جلو، درپیش:ahead
/ād /کمک:aid


 

Roya_77

مدرس آزمایشی زبان
عضو انجمن
/ādz /بیماری ایدز:AIDS
/ām /هدف،قصد داشتن:aim
/e(ə)r /هوا، هوایی:air
/ˈe(ə)rˌkraft /هواپیما:aircraft
/ˈe(ə)rˌlīn /خط هوایی:airline
/ˈe(ə)rˌlīnər /هواپیمای مسافر بری:airliner
/ˈe(ə)rˌplān /هواپیما:airplane
/ˈe(ə)rˌpôrt /فرودگاه:airport
/əˈlärm /آژیر، زنگ خطر، اخطار، هشدار،ترساندن، هشدار دادن:alarm

ساعت زنگ دار:alarm clock
 

Roya_77

مدرس آزمایشی زبان
عضو انجمن
الاسکا:alaska
اهل الاسکا، مربوط به الاسکا:alaskan
اهل البانس، مربوط به البانیalbanian
/-ˌhäl,ˈalkəˌhôl /الـ*کـل،نوشیدنی الکلی:alcohol
/ˈaljəbrə /جبر:algebra
/əˈlīk /همانند، یکسان:alike
/əˈlīv /زنده:alive
/ôl/همه ی، سرتاسر،همچیز، تماما:all
در همه جایِ:all over

ابدا:at all
 

Roya_77

مدرس آزمایشی زبان
عضو انجمن
/ˈalərjē /حساسیت،آلرژی:allergy
/əˈlou /اجازه دادن، امکان دادن،در اختیار گذاشتن:allow
سرحال،بسیار خب:all right
/ôlˈmōst,ˈôlˌmōst /تقریبا:almost
/əˈlōn /تنها،به تنهایی:alone
/əˈläNG,əˈlôNG /جلو،در طول، درامتداد:along
/əˈloud /با صدای بلند:aloud
/-bit,ˈalfəˌbet /الفبا:alphabet
/ôlˈredē /تا کنون، از قبل، قبلا، :already

/ˈôlsō /همچنین، هم:also
 
  • Like
Reactions: Fihgter•riant

Roya_77

مدرس آزمایشی زبان
عضو انجمن
وابسته به زبان التایی:altaic
/ˈôltər /عوض کردن:alter
تناوب:alternation
/ôlˈtərnətiv /جایگزین،انتخاب، گزینه:alternative
/ôlˈT͟Hō /اگرچه:although
/ôltəˈgeT͟Hər /روی هم رفته، بطور کلی:altogether
/-wēz,ˈôlˌwāz /همیشه:always
هستم:am
قبل از ظهر:a.m

/-CHər,-ˌCHo͝or,-ˌtər,ˈamətər /غیر حرفه ای،اماتور:amateur