فتومونتاژ در عکاسی

@nicedavil

مدیر آزمایشی تالار هنر + نقاش انجمن
عضو کادر مدیریت
مدیر آزمایشی
نقاش انجمن
عکاس ها قدیمی هم عکس ها را در تاریک خانه به هنر عکاسی مدرن ترکیب می کردند در این روش از چندین
نگاتیو برای ساخت یه عکس استفاده می شد و گاهی با داج و برن(روشن و تاریک) کردن، امروزه ایجاد تصاویر
دیجیتالی بسیار معمول است.

اسکار رجیلندر یکی از آن هنرمندان بود “دو راه زندگی” (۱۸۵۷) یکی از مشهورترین نمونه کارهای این هنرمند
است. او هر مدل و پس زمینه را عکاسی کرد و بیش از سی نگاتیو را در اتاق تاریک ترکیب کرد تا یک چاپ
بسیار بزرگ و دقیق ایجاد کند. این امر می تواند هماهنگی خوبی داشته باشد تا این صحنه را در یک تصویر
تکمیل کند.

فتومونتاژ در عکاسی

این سبک یک تکنیک فیزیکی است.بیشتر هنرمندان فتومونتاژ از فتوشاپ استفاده می کنند.


امروزه با برنامه های ویرایش عکس مانند فتوشاپ و منابع قابل اندازه گیری برای تصاویر موجود، هنرمندان
دیگر به عکس های چاپی محدود نمی شوند.

بسیاری از این قطعات مغناطیسی مدرن، ذهن را تحت تأثیر قرار می دهند و به فانتزی می پردازند که در آن
هنرمندان دنیای رویایی را ایجاد می کنند.