همه خوش عکس هستند اما با یک سری نکات

@nicedavil

مدیر آزمایشی تالار هنر + نقاش انجمن
عضو کادر مدیریت
مدیر آزمایشی
نقاش انجمن
همه خوش عکس هستند اما با یک سری نکات

براى اینکه در عکس خوب به نظر برسیم موارد زیادى هست که باید رعایت کرد تا عکس طبیعى به نظر برسد، مثلا نوع لباسى که نسبت به لوکیشن انتخاب مى کنیم رنگ لباس نسبت به فضا و از همه مهم تر ژست فرد.
در اینجا به چند مورد از موارد صحیح ژست گرفتن در عکس اشاره مى کنم.راحت ایستادن
موقع عکس گرفتن راحت باشیم!
یعنى لنز دوربین رو ندید بگیریم و فکر کنیم دوربینى وجود ندارد که از ما عکس بگیرد
همیشه در عکس هایى که احساس راحتى داریم زیباتر و جذاب تر به نظر مى رسیم
بعضى افراد ژست مناسب عکاسى را ندارند و اگر به انها فیگور پیشنهاد کنیم ممکن است در عکس خیلى خشک و غیر طبیعى به نظر برسند
به همین دلیل به مخاطب جلوى دوربین باید گفت لحظه عکاسى راحت و طبیعى باش.لبخندیکى از مواردى که به نظرم عکس را زیباتر مى کند لبخند است
صورت هاى جدى را بگذارید براى ادم هایى که همیشه جدى هستند و هیچوقت خنده روى صورت ندارند.
لبخند،عکس را از حالت غیرطبیعى نجات مى دهد.شکل ایستادناحساس نکنیم که یک درخت هستیم!
در ایستادن خود انعطاف داشته باشیم
مثلا وزن خود را روى یک پا قرار بدهیم به طورى که تکیه روى یک پا باشد
و دست ها را رها و ازاد بگذاریم،حتما نباید دست ها را به حالتى خاص نگه داشت(همان نکته راحت بودن)
 

@nicedavil

مدیر آزمایشی تالار هنر + نقاش انجمن
عضو کادر مدیریت
مدیر آزمایشی
نقاش انجمن
شکل پاها\

اگر مى خواهیم در لحظه راه رفتن عکس بگیریم
ضربدرى راه رفتن استایل قشنگ ترى به عکس مى دهد
حتى اگر نشسته ایم و میخواهیم عکس بگیریم
پاها را ضربدرى قرار بدهیم.نگاهعکس شما یک عکس پرسنلى نیست!
در بیشتر مواقع به لنز دوربین نگاه نکنیم اگر
نگاه می کنیم با نگاه پر عمق به سمت دوربین نگاه کنیم تا بیننده محو نگاهمان شود.
اجازه بدهیم دوربین در نگاه دیگرى از ما عکس بگیرد،
با هر رخ صورتمان که راضى تر هستیم عکس بگیریم،چپ،راست،سه رخ
اما پیشنهاد بهتر این است که تمام رخ عکس نیندازیم مگر در مواقع خاص که نیاز به عکس تمام رخ داریم.

و در اخر:
موارد زیادى وجود دارد که باید رعایت کرد تا از عکسى که انداختیم لـ*ـذت بیشترى ببریم
و در نوع ژست ها مدل هاى زیاد و ریزترى وجود دارد