بازدیدها
: 1K -
آخرین بروزرسانی
: -
آخرین ارسال توسط
: Diba

Diba

دستیار مدیریت
عضو کادر مدیریت
دستیار مدیریت
15/4/15
84,933
45,732
1,066
خصم
Please, ورود or عضویت to view URLs content!
ز پس نیزه خورد روز وغا

اندیشۀ خصمان چنان نیست مرا

خود در قران که جای خوفست ورجا

نه« لاتخفست» پیش خصمان بغا؟
 

Diba

دستیار مدیریت
عضو کادر مدیریت
دستیار مدیریت
15/4/15
84,933
45,732
1,066
گـه زلف بنفشه برکند باد صبا

گـه ساغر لاله بشکند بادصبا

گـه لرزه برآب افگند باد صبا

و آنگه چه دم لطف زند باد صبا
 

Diba

دستیار مدیریت
عضو کادر مدیریت
دستیار مدیریت
15/4/15
84,933
45,732
1,066
جایی که در بقا فرازست آنجا

رمح تو ز لاف سرفرازست آنجا

و آنجا که جواب مشکلی باید داد

شمشیر ترا زبان درازست آنجا
 

Diba

دستیار مدیریت
عضو کادر مدیریت
دستیار مدیریت
15/4/15
84,933
45,732
1,066
جایی که نشان بی نشانست آنجا

انگشت خیال بر دهانست آنجا

از غمزه خدنگ در کمانست آنجا

زنهار مرو که بیم جانست آنجا
 

Diba

دستیار مدیریت
عضو کادر مدیریت
دستیار مدیریت
15/4/15
84,933
45,732
1,066
در دست منت همیشه دامن بادا

وانجا که ترا پای سر من بادا

برگم نبود کسی ترا دارد دوست

ای دوست همه جهانت دشمن بادا
 

Diba

دستیار مدیریت
عضو کادر مدیریت
دستیار مدیریت
15/4/15
84,933
45,732
1,066
شمعم که زمن هست اثر غم پیدا

شد سوز دلم زچشم پر نم پیدا

زآن نیست مرا سوز زماتم پیدا

کم گریه و خنده نیست از هم پیدا
 

Diba

دستیار مدیریت
عضو کادر مدیریت
دستیار مدیریت
15/4/15
84,933
45,732
1,066
گر بگشایم ز غصّه امشب لب را

بر چرخ بسوزم از نفس کوکب را

ای صبح بیا تو نیز جانی می کن

باشد که بهم روز کنیم این شب را
 

Diba

دستیار مدیریت
عضو کادر مدیریت
دستیار مدیریت
15/4/15
84,933
45,732
1,066
روز آمد و بردوختم از دم لب را

پرداخته کردم از روان قالب را

اکنون که مرا زنده همی دارد شب

شاید که چو شمع زنده دارم شب را
 

Diba

دستیار مدیریت
عضو کادر مدیریت
دستیار مدیریت
15/4/15
84,933
45,732
1,066
بی یار، کسی که یار نداشت ترا

و آسوده دلی که خیره بگذاشت ترا

از بی آبی بساغر می مانی

کافتادۀ تست هرکه برداشت ترا
 

Diba

دستیار مدیریت
عضو کادر مدیریت
دستیار مدیریت
15/4/15
84,933
45,732
1,066
شادی خوانم بنام غمهای ترا

دادم لقب انصاف ستمهای ترا

رفتی تو و برمن دگری بگزیدی

الحق چه توان گفت کرمهای ترا؟