از جواب دادن سوال ها طفره برو ، بحث و عوض کن ، خیلی باحاله