ریحانه بمان بانو!

  • شروع کننده موضوع Hima
  • تاریخ شروع

رهای من

همراه انجمن
عضو انجمن
21/8/17
59
362
196
22
زمین
چادر باشد مرا معیار ایمان رمز آن
همچو مروارید زیبایم درون یک صدف
دید نامحرم نیفتد لاجرم به سوی من
افتخار باشد این, رهرا بود الگوی من
مدعی گوید که چادر یک نشان فانی است
من ولی گویم که چادر تنم اسلامی است
مدعی گوید با چادر کلاست باطل است
من ولی گویم که ایمان زچادر کامل است
مدعی خواهد مرا بی دین کند با لفظ دوست
چادر منهمچو تیر زهرگین بر چشم اوست
 

بی نام نشان

دوستدار انجمن
عضو انجمن
توجمع نشسته بودیم که یه دختر باحجاب داشت رد می شود
یکی از بی حجاب ها بهش تیکه انداخت وگفت :شنیدید جدیدن دیونه ها رو خودشون چادر می کشن
چند نفر به حرفش خندیدند
دختر باحجاب گفت تاحالا دیدی رو پیکان48چادر بکشن!!!
.
.
.
.
هرآنچه که مهم است محافظت از آن بیشتر است
پس برای بالا رفتن ارزشتون چادور را برای خود محافظی محکم کنید
 
آخرین ویرایش: