دستاورد ها

 1. 1

  1 ارسال ، 1 امتیاز !

  به دلیل ارسال 1 پست ، 1 امتیاز دریافت کرده اید .
 2. 5

  1 بار محبوب شده اید ، 5 امتیاز !

  به سبب 1 بار تشکر شدن ، 5 امتیاز دریافت کرده اید .
 3. 5

  5 ارسال ، 5 امتیاز !

  به دلیل ارسال 5 پست ، 5 امتیاز دریافت کرده اید .
 4. 10

  5 بار محبوب شده اید ، 10 امتیاز !

  به سبب 5 بار تشکر شدن ، 10 امتیاز دریافت کرده اید .
 5. 10

  تولدت مبارک !

  امروز تولد شماست ، با آرزوی نیک بختی و زندگی سراسر مهر و صفا برای شما ، از طرف سایت 10 امتیاز دریافت کرده اید !
 6. 10

  25 ارسال ، 10 امتیاز !

  به دلیل ارسال 25 پست ، 10 امتیاز دریافت کرده اید .
 7. 15

  50 ارسال ، 15 امتیاز !

  به دلیل ارسال 50 پست ، 15 امتیاز دریافت کرده اید .
 8. 20

  100 ارسال ، 20 امتیاز !

  به دلیل ارسال 100 پست ، 20 امتیاز دریافت کرده اید !
 9. 20

  25 بار محبوب شده اید ، 20 امتیاز !

  به سبب 25 بار تشکر شدن ، 20 امتیاز دریافت کرده اید .
 10. 25

  250 ارسال ، 25 امتیاز !

  به دلیل ارسال 250 پست ، 25 امتیاز دریافت کرده اید .
 11. 30

  500 ارسال ، 30 امتیاز !

  به دلیل ارسال 500 پست ، 30 امتیاز دریافت کرده اید .
 12. 30

  50 بار محبوب شده اید ، 30 امتیاز !

  به سبب 50 بار تشکر شدن ، 30 امتیاز دریافت کرده اید .
 13. 35

  1000 ارسال ، 35 امتیاز !

  به دلیل ارسال 1000 پست ، 35 امتیاز دریافت کرده اید .
 14. 40

  2500 ارسال ، 40 امتیاز !

  به دلیل ارسال 2500 پست ، 40 امتیاز دریافت کرده اید .
 15. 40

  100 بار محبوب شده اید ، 40 امتیاز !

  به سبب 100 بار تشکر شدن ، 40 امتیاز دریافت کرده اید !
 16. 45

  5000 ارسال ، 45 امتیاز !

  به دلیل ارسال 5000 پست ، 45 امتیاز دریافت کرده اید !
 17. 50

  10000 ارسال ، 50 امتیاز !

  به دلیل ارسال 10000 پست ، 50 امتیاز دریافت کرده اید !
 18. 50

  250 بار محبوب شده اید ، 50 امتیاز !

  به سبب 250 بار تشکر شدن ، 50 امتیاز دریافت کرده اید .
 19. 55

  25000 ارسال ، 55 امتیاز !

  به دلیل ارسال 25000 پست ، 55 امتیاز دریافت کرده اید !
 20. 60

  50000 ارسال ، 60 امتیاز !

  به دلیل ارسال 50000 پست ، 60 امتیاز دریافت کرده اید !
 21. 60

  500 بار محبوب شده اید ، 60 امتیاز !

  به سبب 500 بار تشکر شدن ، 60 امتیاز دریافت کرده اید .
 22. 70

  1000 بار محبوب شده اید ، 70 امتیاز !

  به سبب 1000 بار تشکر شدن ، 70 امتیاز دریافت کرده اید .
 23. 75

  100000 ارسال ، 75 امتیاز !

  به دلیل ارسال 100000 پست ، 75 امتیاز دریافت کرده اید !
 24. 80

  2500 بار محبوب شده اید ، 80 امتیاز !

  به سبب 2500 بار تشکر شدن ، 80 امتیاز دریافت کرده اید .
 25. 90

  5000 بار محبوب شده اید ، 90 امتیاز !

  به سبب 5000 بار تشکر شدن ، 90 امتیاز دریافت کرده اید .
 26. 100

  250000 ارسال ، 100 امتیاز !

  به دلیل ارسال 250000 پست ، 100 امتیاز دریافت کرده اید !
 27. 100

  10000 بار محبوب شده اید ، 100 امتیاز !

  به سبب 10000 بار تشکر شدن ، 100 امتیاز دریافت کرده اید .
 28. 100

  عضویت VIP انجمن

  به مناسبت عضویت در گروه کاربری VIP انجمن به شما 100 امتیاز تعلق گرفت !
 29. 110

  25000 بار محبوب شده اید ، 110 امتیاز !

  به سبب 25000 بار تشکر شدن ، 110 امتیاز دریافت کرده اید .
 30. 120

  50000 بار محبوب شده اید ، 120 امتیاز !

  به سبب 50000 بار تشکر شدن ، 120 امتیاز دریافت کرده اید .
 31. 150

  100000 بار محبوب شده اید ، 150 امتیاز !

  به سبب 100000 بار محبوب شدن ، 150 امتیاز دریافت کرده اید .
 32. 200

  250000 بار محبوب شده اید ، 200 امتیاز !

  به سبب 250000 بار تشکر شدن ، 200 امتیاز دریافت کرده اید .