تالار ترجمه رمان

Novel Translation Forum

ترجمه انگلیسی جدید

Translation of English Novels
14
موضوع ها
384
ارسال ها
14
موضوع ها
384
ارسال ها

ترجمه سایر زبان ها

Translation of Other Languages
3
موضوع ها
45
ارسال ها
3
موضوع ها
45
ارسال ها

نقد و بررسی ترجمه

Review Translation
0
موضوع ها
0
ارسال ها
0
موضوع ها
0
ارسال ها
هیچ

قوانین ترجمه / فراخوان ها

Translation Rules / Summons
3
موضوع ها
64
ارسال ها
3
موضوع ها
64
ارسال ها

باشگاه مترجم ها

Club of Translators
5
موضوع ها
72
ارسال ها
5
موضوع ها
72
ارسال ها

ترجمه های متفرقه کاربران

12
موضوع ها
70
ارسال ها
12
موضوع ها
70
ارسال ها
هیچ موضوعی در این انجمن وجود ندارد.