تالار ترجمه رمان

Novel Translation Forum

ترجمه انگلیسی جدید

Translation of English Novels
17
موضوع ها
329
ارسال ها
17
موضوع ها
329
ارسال ها

ترجمه فرانسوی

Translation of French Novels
0
موضوع ها
0
ارسال ها
0
موضوع ها
0
ارسال ها
هیچ

ترجمه عربی

Translation of Arabic Novels
1
موضوع ها
3
ارسال ها
1
موضوع ها
3
ارسال ها

ترجمه سایر زبان ها جدید

Translation of Other Languages
2
موضوع ها
36
ارسال ها
2
موضوع ها
36
ارسال ها

نقد و بررسی ترجمه

Review Translation
0
موضوع ها
0
ارسال ها
0
موضوع ها
0
ارسال ها
هیچ

قوانین ترجمه / فراخوان ها جدید

Translation Rules / Summons
3
موضوع ها
64
ارسال ها
3
موضوع ها
64
ارسال ها

باشگاه مترجم ها جدید

Club of Translators
5
موضوع ها
66
ارسال ها
5
موضوع ها
66
ارسال ها

ترجمه های متفرقه کاربران جدید

12
موضوع ها
64
ارسال ها
12
موضوع ها
64
ارسال ها
هیچ موضوعی در این انجمن وجود ندارد.