نگاه دانلود :

تبلیغات

سفارش تبلیغات

تأثیر گوگرد و تیوباسیلوس بر قابلیت جذب عناصر غذایی، رشد رویشی و تولید اسانس در بادرنجبویه

شروع موضوع توسط ساینا ‏6/7/15 در انجمن گل و گیاه

 1. ساینا

  ساینا مدیر بازنشسته مدیر بازنشسته

  4,384
  742
  امتیاز:
  396
  تاریخ عضویت:
  ‏1/1/70
  مقدمه و هدف: تغذیه مطلوب گیاهان دارویی و معطر نقش بسزایی در تولید کمی و کیفی اسانس این گروه از گیاهان دارد. گوگرد همانند سایر عناصر غذایی ضروري گیاه نقش مؤثري در رشد و تولید گیاهان دارد . جهت Melissa ) مطالعه اثر تیوباسیلوس، گوگرد و ماده آلی بر رشد رویشی و تولید اسانس در گیاه دارویی بادرنجبویه آزمایشی به صورت طرح کاملاً تصادفی در درون گلدان تحت شرایط مزرعهاي در بهار و تابستان ( officinalis L. 1387 در شهرکرد انجام شد. 400 و 600 کیلوگرم در هکتار گوگرد، ترکیب گوگرد با ، روش تحقیق: تیمارهاي آزمایشی شامل 10 تیمار به شرح 200 تیوباسیلوس به میزان 6% وزنی این مقادیر، ترکیب گوگرد و تیوباسیلوس با ماده آلی به میزان 5% وزنی مقادیر مذکور و تیمار شاهد در 3 تکرار بودند. نتایج و بحث: نتایج بهدست آمده از این آزمایش نشان داد که تفاوتهاي معنیداري در مورد عناصر ریزمغذي مس، روي، آهن و منگنز موجود در خاك گلدانها پس از برداشت و همچنین وزن تر، وزن خشک، تعداد شاخه جانبی و میزان اسانس در بین تیمارهاي بهکار رفته وجود داشت. بیشترین مقادیر مس و منگنز قابل جذب موجود در خاك پس از برداشت، وزن تر و خشک گیاه در آغاز گلدهی و تعداد شاخه جانبی؛ در تیمار 400 کیلوگرم در هکتار گوگرد + تیوباسیلوس + ماده آلی و کمترین این مقادیر در تیمار شاهد بدست آمد. با توجه به تحقیقات اندك در زمینه تأثیرگذاري عنصر گوگرد بر تولید اسانس، در این آزمایش مشاهده گردید که بیشترین میزان اسانس تولیدي در تیمارهاي 400 کیلوگرم در هکتار گوگرد + تیوباسیلوس + ماده آلی و 600 کیلوگرم در هکتار گوگرد + تیوباسیلوس + ماده آلی، بهدست آمد . همبستگی بین صفات مورد ارزیابی نشان داد که بین تولید ماده خشک گیاهی، میزان اسانس گیاهی، مقدار مس و روي قابل جذب موجود در خاك پس از برداشت رابـ ـطه مستقیم و مثبت وجود دارد. 600 کیلوگرم در هکتار گوگرد به همراه تیوباسیلوس به - توصیه کاربردي/ صنعتی: به طور کلی میتوان میزان 400 میزان 6 درصد وزنی کود گوگردي و کود دامی به میزان 5 درصد وزنی کود گوگردي جهت بهبود رشد و میزان اسانس گیاه دارویی بادرنجبویه را پیشنهاد نمود.