نگاه دانلود :

تبلیغات

سفارش تبلیغات

نشان های شما

 1. امتیاز: ‏28/6/17

  نشان شاعر انجمن

  این نشان به شاعران انجمن اهدا می گردد .

 2. امتیاز: ‏9/6/17

  نشان لیاقت

  این نشان با ارزش ویژه کسانی است که لیاقت خود را در گروه کاربری خود ثابت کرده اند .

 3. امتیاز: ‏26/5/17

  نشان نویسنده انجمن

  این نشان به نویسندگان انجمن اهدا می گردد .

 4. امتیاز: ‏26/5/17

  نشان معروف

  این نشان به آن دسته از کاربران انجمن که از نظر محبوبیت نمونه هستند اهدا می گردد .

 5. امتیاز: ‏26/5/17

  نشان محبوب

  این نشان به آن دسته از کاربران انجمن که از نظر محبوبیت نمونه هستند اهدا می گردد .

 6. امتیاز: ‏26/5/17

  نشان حمایت

  این نشان به حامیان قدیمی انجمن اهدا می گردد .

 7. امتیاز: ‏26/5/17

  نشان وفاداری

  این نشان به کاربران وفادار انجمن اهدا می گردد .