نگاه دانلود :

تبلیغات

سفارش تبلیغات

مدال های شما

 1. امتیاز: ‏13/1/18

  مدال یار دیرین

  این مدال به کاربران بسیار قدیمی انجمن اهدا می گردد .

 2. امتیاز: ‏9/6/17

  مدال نویسنده انجمن

  این مدال به نویسندگان انجمن اهدا می گردد .

 3. امتیاز: ‏27/4/17

  مدال محبوب

  این مدال به آن دسته از کاربران انجمن که از نظر محبوبیت نمونه هستند اهدا می گردد .

 4. امتیاز: ‏27/4/17

  مدال پشتکار

  این مدال به آن دسته از کاربران سخت کوش و فعال انجمن که از نظر فعالیت نمونه هستند اهدا می گردد .

 5. امتیاز: ‏27/4/17

  مدال حمایت

  این مدال به حامیان قدیمی انجمن اهدا می گردد .

 6. امتیاز: ‏27/4/17

  مدال وفاداری

  این مدال به کاربران وفادار انجمن اهدا می گردد .

 7. امتیاز: ‏1/1/17

  نشان رویداد یلدا

  این مدال به برندگان مسابقات رویداد شب یلدا اهدا می گردد .
  دلیل اعطای مدال: منتخب مسابقات یلدا سال 95

 8. امتیاز: ‏17/3/18

  نشان رویداد دستخط

  این نشان به شرکت کنندگان رویداد دستخط اهدا می گردد .

 9. امتیاز: ‏2/3/18

  نشان رویداد نظرسنجی مدال

  این نشان به شرکت کنندگان رویداد نظرسنجی مدال اهدا می گردد .

 10. امتیاز: ‏24/1/18

  مدال مدیران انجمن

  این مدال جهت تقدیر از مدیران نمونه انجمن به ایشان اهدا می گردد .

 11. امتیاز: ‏14/1/18

  مدال معروف

  این مدال به آن دسته از کاربران انجمن که از نظر محبوبیت نمونه هستند اهدا می گردد .