نگاه دانلود :

تبلیغات

سفارش تبلیغات

امتیازات ☾♔TALAYEH_A♔☽

 1. 150
  امتیاز: ‏24/2/19

  100000 بار محبوب شده اید ، 150 امتیاز !

  به سبب 100000 بار محبوب شدن ، 150 امتیاز دریافت کرده اید .

 2. 55
  امتیاز: ‏4/2/19

  25000 ارسال ، 55 امتیاز !

  به دلیل ارسال 25000 پست ، 55 امتیاز دریافت کرده اید !

 3. 100
  امتیاز: ‏21/9/18

  عضویت VIP انجمن

  به مناسبت عضویت در گروه کاربری VIP انجمن به شما 100 امتیاز تعلق گرفت !

 4. 50
  امتیاز: ‏22/8/18

  10000 ارسال ، 50 امتیاز !

  به دلیل ارسال 10000 پست ، 50 امتیاز دریافت کرده اید !

 5. 45
  امتیاز: ‏29/4/18

  5000 ارسال ، 45 امتیاز !

  به دلیل ارسال 5000 پست ، 45 امتیاز دریافت کرده اید !

 6. 120
  امتیاز: ‏25/3/18

  50000 بار محبوب شده اید ، 120 امتیاز !

  به سبب 50000 بار تشکر شدن ، 120 امتیاز دریافت کرده اید .

 7. 110
  امتیاز: ‏1/1/18

  25000 بار محبوب شده اید ، 110 امتیاز !

  به سبب 25000 بار تشکر شدن ، 110 امتیاز دریافت کرده اید .

 8. 40
  امتیاز: ‏29/12/17

  2500 ارسال ، 40 امتیاز !

  به دلیل ارسال 2500 پست ، 40 امتیاز دریافت کرده اید .

 9. 10
  امتیاز: ‏5/10/17

  تولدت مبارک !

  امروز تولد شماست ، با آرزوی نیک بختی و زندگی سراسر مهر و صفا برای شما ، از طرف سایت 10 امتیاز دریافت کرده اید !

 10. 100
  امتیاز: ‏29/8/17

  10000 بار محبوب شده اید ، 100 امتیاز !

  به سبب 10000 بار تشکر شدن ، 100 امتیاز دریافت کرده اید .

 11. 90
  امتیاز: ‏31/7/17

  5000 بار محبوب شده اید ، 90 امتیاز !

  به سبب 5000 بار تشکر شدن ، 90 امتیاز دریافت کرده اید .

 12. 80
  امتیاز: ‏24/7/17

  2500 بار محبوب شده اید ، 80 امتیاز !

  به سبب 2500 بار تشکر شدن ، 80 امتیاز دریافت کرده اید .

 13. 35
  امتیاز: ‏16/7/17

  1000 ارسال ، 35 امتیاز !

  به دلیل ارسال 1000 پست ، 35 امتیاز دریافت کرده اید .

 14. 30
  امتیاز: ‏10/7/17

  500 ارسال ، 30 امتیاز !

  به دلیل ارسال 500 پست ، 30 امتیاز دریافت کرده اید .

 15. 25
  امتیاز: ‏18/6/17

  250 ارسال ، 25 امتیاز !

  به دلیل ارسال 250 پست ، 25 امتیاز دریافت کرده اید .

 16. 70
  امتیاز: ‏16/6/17

  1000 بار محبوب شده اید ، 70 امتیاز !

  به سبب 1000 بار تشکر شدن ، 70 امتیاز دریافت کرده اید .

 17. 60
  امتیاز: ‏1/6/17

  500 بار محبوب شده اید ، 60 امتیاز !

  به سبب 500 بار تشکر شدن ، 60 امتیاز دریافت کرده اید .

 18. 20
  امتیاز: ‏29/5/17

  100 ارسال ، 20 امتیاز !

  به دلیل ارسال 100 پست ، 20 امتیاز دریافت کرده اید !

 19. 15
  امتیاز: ‏26/5/17

  50 ارسال ، 15 امتیاز !

  به دلیل ارسال 50 پست ، 15 امتیاز دریافت کرده اید .

 20. 50
  امتیاز: ‏25/5/17

  250 بار محبوب شده اید ، 50 امتیاز !

  به سبب 250 بار تشکر شدن ، 50 امتیاز دریافت کرده اید .

 21. 10
  امتیاز: ‏23/5/17

  25 ارسال ، 10 امتیاز !

  به دلیل ارسال 25 پست ، 10 امتیاز دریافت کرده اید .

 22. 40
  امتیاز: ‏20/5/17

  100 بار محبوب شده اید ، 40 امتیاز !

  به سبب 100 بار تشکر شدن ، 40 امتیاز دریافت کرده اید !

 23. 30
  امتیاز: ‏19/5/17

  50 بار محبوب شده اید ، 30 امتیاز !

  به سبب 50 بار تشکر شدن ، 30 امتیاز دریافت کرده اید .

 24. 5
  امتیاز: ‏19/5/17

  5 ارسال ، 5 امتیاز !

  به دلیل ارسال 5 پست ، 5 امتیاز دریافت کرده اید .

 25. 20
  امتیاز: ‏19/5/17

  25 بار محبوب شده اید ، 20 امتیاز !

  به سبب 25 بار تشکر شدن ، 20 امتیاز دریافت کرده اید .

 26. 10
  امتیاز: ‏18/5/17

  5 بار محبوب شده اید ، 10 امتیاز !

  به سبب 5 بار تشکر شدن ، 10 امتیاز دریافت کرده اید .

 27. 5
  امتیاز: ‏18/5/17

  1 بار محبوب شده اید ، 5 امتیاز !

  به سبب 1 بار تشکر شدن ، 5 امتیاز دریافت کرده اید .

 28. 1
  امتیاز: ‏18/5/17

  1 ارسال ، 1 امتیاز !

  به دلیل ارسال 1 پست ، 1 امتیاز دریافت کرده اید .