نگاه دانلود :

تبلیغات

سفارش تبلیغات

نشان های شما

 1. امتیاز: ‏21/3/18

  نشان رویداد لحظه سال تحویل

  این نشان به شرکت کنندگان رویداد لحظه سال تحویل با نگاه دانلود اهدا می گردد .

 2. امتیاز: ‏30/12/17

  نشان یار دیرین

  این نشان به کاربران بسیار قدیمی انجمن اهدا می گردد .

 3. امتیاز: ‏10/6/17

  نشان نقره مسابقات

  این نشان به نفرات دوم مسابقات انجمن اهدا می گردد .
  دلیل اعطای نشان: نفر دوم نظر سنجی دوره ی اول مسابقه ی رمان محبوب سال 96

 4. امتیاز: ‏7/6/17

  نشان معروف

  این نشان به آن دسته از کاربران انجمن که از نظر محبوبیت نمونه هستند اهدا می گردد .

 5. امتیاز: ‏25/4/17

  نشان منتقد انجمن

  این نشان به منتقدین انجمن اهدا می گردد .

 6. امتیاز: ‏25/4/17

  نشان محبوب

  این نشان به آن دسته از کاربران انجمن که از نظر محبوبیت نمونه هستند اهدا می گردد .

 7. امتیاز: ‏25/4/17

  نشان حمایت

  این نشان به حامیان قدیمی انجمن اهدا می گردد .

 8. امتیاز: ‏25/4/17

  نشان وفاداری

  این نشان به کاربران وفادار انجمن اهدا می گردد .