نگاه دانلود :

تبلیغات

سفارش تبلیغات

نشان های شما

 1. امتیاز: ‏21/11/18

  نشان رویداد عکس شخصیتی

  این نشان به شرکت کنندگان رویداد عکس شخصیتی اهدا می گردد .

 2. امتیاز: ‏19/11/18

  نشان رویداد یلدا

  این مدال به برندگان مسابقات رویداد شب یلدا اهدا می گردد .

 3. امتیاز: ‏19/11/18

  نشان رویداد دانشجو

  این نشان به شرکت کنندگان رویداد دانشجو اهدا می گردد .

 4. امتیاز: ‏19/11/18

  نشان رویداد پژوهش

  این نشان به شرکت کنندگان رویداد پژوهش اهدا می گردد .

 5. امتیاز: ‏19/11/18

  نشان رویداد جشن آذرگان

  این نشان به شرکت کنندگان رویداد جشن آذرگان اهدا می گردد .

 6. امتیاز: ‏26/10/18

  نشان اعتماد

  این نشان با ارزش ویژه کسانی است که اعتماد به آن ها موجب پشیمانی نخواهد شد .

 7. امتیاز: ‏26/10/18

  نشان رویداد کودک

  این نشان به شرکت کنندگان رویداد کودک اهدا می گردد .

 8. امتیاز: ‏26/10/18

  نشان رویداد کتاب و کتابخوانی

  این نشان به شرکت کنندگان رویداد کتاب و کتابخوانی اهدا می گردد .

 9. امتیاز: ‏26/10/18

  نشان رویداد دانش آموز

  این نشان به شرکت کنندگان رویداد دانش آموز اهدا می گردد .

 10. امتیاز: ‏26/10/18

  نشان رویداد جشن آبانگان

  این نشان به شرکت کنندگان رویداد جشن آبانگان اهدا می گردد .

 11. امتیاز: ‏26/10/18

  نشان رویداد نوجوان

  این نشان به شرکت کنندگان رویداد نوجوان اهدا می گردد .

 12. امتیاز: ‏26/10/18

  نشان رویداد اربعین حسینی

  این نشان به شرکت کنندگان رویداد اربعین حسینی اهدا می گردد .

 13. امتیاز: ‏26/10/18

  نشان رویداد مسابقه هالووین

  این نشان به شرکت کنندگان رویداد مسابقه هالووین اهدا می گردد .

 14. امتیاز: ‏26/10/18

  نشان رویداد هالووین

  این نشان به شرکت کنندگان رویداد هالووین اهدا می گردد .

 15. امتیاز: ‏24/10/18

  نشان ویژه مسابقات

  این نشان ویژه در مسابقات اهدا می گردد .

 16. امتیاز: ‏19/10/18

  نشان قدردانی

  این نشان به پاس قدردانی از افراد خاص به ایشان اهدا می گردد .

 17. امتیاز: ‏14/10/18

  نشان رویداد برترین رمان

  این نشان به شرکت کنندگان رویداد برترین رمان اهدا می گردد .

 18. امتیاز: ‏18/9/18

  نشان رویداد حسینی

  این نشان به شرکت کنندگان رویداد حسینی اهدا می گردد .

 19. امتیاز: ‏18/9/18

  نشان VIP III

  این نشان با ارزش ویژه کاربران VIP انجمن می باشد .

 20. امتیاز: ‏18/9/18

  نشان VIP II

  این نشان با ارزش ویژه کاربران VIP انجمن می باشد .

 21. امتیاز: ‏17/9/18

  نشان مدیران کل سایت

  این نشان جهت تقدیر از مدیران کل سایت به ایشان اهدا می گردد .

 22. امتیاز: ‏7/4/18

  نشان رویداد عکاسی طبیعت

  این نشان به شرکت کنندگان رویداد عکاسی طبیعت اهدا می گردد .

 23. امتیاز: ‏21/3/18

  نشان رویداد لحظه سال تحویل

  این نشان به شرکت کنندگان رویداد لحظه سال تحویل با نگاه دانلود اهدا می گردد .

 24. امتیاز: ‏3/3/18

  نشان رویداد دستخط

  این نشان به شرکت کنندگان رویداد دستخط اهدا می گردد .

 25. امتیاز: ‏21/2/18

  نشان رویداد نظرسنجی مدال

  این نشان به شرکت کنندگان رویداد نظرسنجی مدال اهدا می گردد .

 26. امتیاز: ‏11/1/18

  نشان Donate

  این نشان با ارزش ویژه کسانی است که از نگاه دانلود حمایت مالی می کنند .

 27. امتیاز: ‏30/12/17

  نشان اخلاق

  این نشان به آن دسته از کاربران خوش خلق و خوش رو و با اخلاق انجمن اهدا می گردد .

 28. امتیاز: ‏29/8/17

  نشان رویداد ترین

  این نشان به برندگان مسابقاتِ "ترین"های انجمن اهدا می گردد .
  دلیل اعطای نشان: ❉..چهــارمیــن چـــ ❣ ــــالش " تــرین های" نگاه ..❉

 29. امتیاز: ‏16/7/17

  نشان لیاقت

  این نشان با ارزش ویژه کسانی است که لیاقت خود را در گروه کاربری خود ثابت کرده اند .

 30. امتیاز: ‏12/5/17

  نشان افتخار

  این نشان با ارزش به آن دسته از کاربرانی که موجب افتخار انجمن می باشند اهدا می گردد .

 31. امتیاز: ‏1/5/17

  نشان تعهد

  این نشان با ارزش به کاربران متعهد اهدا می گردد .

 32. امتیاز: ‏1/5/17

  نشان مدیران ارشد انجمن

  این نشان جهت تقدیر از مدیران ارشد نمونه انجمن به ایشان اهدا می گردد .

 33. امتیاز: ‏1/5/17

  نشان مدیران انجمن

  این نشان جهت تقدیر از مدیران نمونه انجمن به ایشان اهدا می گردد .

 34. امتیاز: ‏1/5/17

  نشان تخصص

  این نشان با ارزش به کاربران متخصص اهدا می گردد .

 35. امتیاز: ‏1/5/17

  نشان معروف

  این نشان به آن دسته از کاربران انجمن که از نظر محبوبیت نمونه هستند اهدا می گردد .

 36. امتیاز: ‏1/5/17

  نشان محبوب

  این نشان به آن دسته از کاربران انجمن که از نظر محبوبیت نمونه هستند اهدا می گردد .

 37. امتیاز: ‏1/5/17

  نشان VIP

  این نشان با ارزش ویژه کاربران VIP انجمن می باشد .

 38. امتیاز: ‏1/5/17

  نشان یار دیرین

  این نشان به کاربران بسیار قدیمی انجمن اهدا می گردد .

 39. امتیاز: ‏1/5/17

  نشان حمایت

  این نشان به حامیان قدیمی انجمن اهدا می گردد .

 40. امتیاز: ‏1/5/17

  نشان وفاداری

  این نشان به کاربران وفادار انجمن اهدا می گردد .