نگاه دانلود :

تبلیغات

سفارش تبلیغات

نشان های شما

 1. امتیاز: ‏14/10/18 ساعت 23:18

  نشان رویداد برترین رمان

  این نشان به شرکت کنندگان رویداد برترین رمان اهدا می گردد .

 2. امتیاز: ‏18/9/18

  نشان رویداد حسینی

  این نشان به شرکت کنندگان رویداد حسینی اهدا می گردد .

 3. امتیاز: ‏18/9/18

  نشان VIP III

  این نشان با ارزش ویژه کاربران VIP انجمن می باشد .

 4. امتیاز: ‏18/9/18

  نشان VIP II

  این نشان با ارزش ویژه کاربران VIP انجمن می باشد .

 5. امتیاز: ‏17/9/18

  نشان مدیران کل سایت

  این نشان جهت تقدیر از مدیران کل سایت به ایشان اهدا می گردد .

 6. امتیاز: ‏7/4/18

  نشان رویداد عکاسی روز طبیعت

  این نشان به شرکت کنندگان رویداد عکاسی روز طبیعت اهدا می گردد .

 7. امتیاز: ‏21/3/18

  نشان رویداد لحظه سال تحویل

  این نشان به شرکت کنندگان رویداد لحظه سال تحویل با نگاه دانلود اهدا می گردد .

 8. امتیاز: ‏3/3/18

  نشان رویداد دستخط

  این نشان به شرکت کنندگان رویداد دستخط اهدا می گردد .

 9. امتیاز: ‏21/2/18

  نشان رویداد نظرسنجی مدال

  این نشان به شرکت کنندگان رویداد نظرسنجی مدال اهدا می گردد .

 10. امتیاز: ‏11/1/18

  نشان Donate

  این نشان با ارزش ویژه کسانی است که از نگاه دانلود حمایت مالی می کنند .

 11. امتیاز: ‏30/12/17

  نشان اخلاق

  این نشان به آن دسته از کاربران خوش خلق و خوش رو و با اخلاق انجمن اهدا می گردد .

 12. امتیاز: ‏29/8/17

  نشان رویداد ترین

  این نشان به برندگان مسابقاتِ "ترین"های انجمن اهدا می گردد .
  دلیل اعطای نشان: ❉..چهــارمیــن چـــ ❣ ــــالش " تــرین های" نگاه ..❉

 13. امتیاز: ‏16/7/17

  نشان لیاقت

  این نشان با ارزش ویژه کسانی است که لیاقت خود را در گروه کاربری خود ثابت کرده اند .

 14. امتیاز: ‏12/5/17

  نشان افتخار

  این نشان با ارزش به آن دسته از کاربرانی که موجب افتخار انجمن می باشند اهدا می گردد .

 15. امتیاز: ‏1/5/17

  نشان تعهد

  این نشان با ارزش به کاربران متعهد اهدا می گردد .

 16. امتیاز: ‏1/5/17

  نشان مدیران ارشد انجمن

  این نشان جهت تقدیر از مدیران ارشد نمونه انجمن به ایشان اهدا می گردد .

 17. امتیاز: ‏1/5/17

  نشان مدیران انجمن

  این نشان جهت تقدیر از مدیران نمونه انجمن به ایشان اهدا می گردد .

 18. امتیاز: ‏1/5/17

  نشان تخصص

  این نشان با ارزش به کاربران متخصص اهدا می گردد .

 19. امتیاز: ‏1/5/17

  نشان معروف

  این نشان به آن دسته از کاربران انجمن که از نظر محبوبیت نمونه هستند اهدا می گردد .

 20. امتیاز: ‏1/5/17

  نشان محبوب

  این نشان به آن دسته از کاربران انجمن که از نظر محبوبیت نمونه هستند اهدا می گردد .

 21. امتیاز: ‏1/5/17

  نشان VIP

  این نشان با ارزش ویژه کاربران VIP انجمن می باشد .

 22. امتیاز: ‏1/5/17

  نشان یار دیرین

  این نشان به کاربران بسیار قدیمی انجمن اهدا می گردد .

 23. امتیاز: ‏1/5/17

  نشان حمایت

  این نشان به حامیان قدیمی انجمن اهدا می گردد .

 24. امتیاز: ‏1/5/17

  نشان وفاداری

  این نشان به کاربران وفادار انجمن اهدا می گردد .