نگاه دانلود :

تبلیغات

سفارش تبلیغات

نشان های شما

 1. امتیاز: ‏25/3/19 ساعت 17:43

  نشان معروف

  این نشان به آن دسته از کاربران انجمن که از نظر محبوبیت نمونه هستند اهدا می گردد .

 2. امتیاز: ‏25/3/19 ساعت 17:43

  نشان محبوب

  این نشان به آن دسته از کاربران انجمن که از نظر محبوبیت نمونه هستند اهدا می گردد .

 3. امتیاز: ‏25/3/19 ساعت 17:42

  نشان یار دیرین

  این نشان به کاربران بسیار قدیمی انجمن اهدا می گردد .

 4. امتیاز: ‏25/3/19 ساعت 17:42

  نشان حمایت

  این نشان به حامیان قدیمی انجمن اهدا می گردد .

 5. امتیاز: ‏22/3/19 ساعت 15:26

  نشان رویداد پدر

  این نشان به شرکت کنندگان رویداد پدر اهدا می گردد .

 6. امتیاز: ‏21/3/19 ساعت 20:44

  نشان رویداد لحظه سال تحویل

  این نشان به شرکت کنندگان رویداد لحظه سال تحویل با نگاه دانلود اهدا می گردد .
  دلیل اعطای نشان: لحظه ی سال تحویل 98 با نگاه دانلود

 7. امتیاز: ‏16/7/17

  نشان وفاداری

  این نشان به کاربران وفادار انجمن اهدا می گردد .