نگاه دانلود :

تبلیغات

سفارش تبلیغات

نشان های شما

 1. امتیاز: ‏3/9/17

  نشان حمایت

  این نشان به حامیان قدیمی انجمن اهدا می گردد .

 2. امتیاز: ‏8/8/17

  نشان تعهد

  این نشان با ارزش به کاربران متعهد اهدا می گردد .

 3. امتیاز: ‏25/6/17

  نشان تخصص

  این نشان با ارزش به کاربران متخصص اهدا می گردد .

 4. امتیاز: ‏23/6/17

  نشان لیاقت

  این نشان با ارزش ویژه کسانی است که لیاقت خود را در گروه کاربری خود ثابت کرده اند .

 5. امتیاز: ‏17/6/17

  نشان معروف

  این نشان به آن دسته از کاربران انجمن که از نظر محبوبیت نمونه هستند اهدا می گردد .

 6. امتیاز: ‏26/4/17

  نشان مدیران انجمن

  این نشان جهت تقدیر از مدیران نمونه انجمن به ایشان اهدا می گردد .

 7. امتیاز: ‏26/4/17

  نشان منتقد انجمن

  این نشان به منتقدین انجمن اهدا می گردد .

 8. امتیاز: ‏26/4/17

  نشان محبوب

  این نشان به آن دسته از کاربران انجمن که از نظر محبوبیت نمونه هستند اهدا می گردد .

 9. امتیاز: ‏26/4/17

  نشان وفاداری

  این نشان به کاربران وفادار انجمن اهدا می گردد .

 10. امتیاز: ‏4/11/18

  نشان رویداد نوجوان

  این نشان به شرکت کنندگان رویداد نوجوان اهدا می گردد .

 11. امتیاز: ‏17/9/18

  نشان نویسنده انجمن

  این نشان به نویسندگان انجمن اهدا می گردد .

 12. امتیاز: ‏17/9/18

  نشان یار دیرین

  این نشان به کاربران بسیار قدیمی انجمن اهدا می گردد .

 13. امتیاز: ‏2/3/18

  نشان رویداد نظرسنجی مدال

  این نشان به شرکت کنندگان رویداد نظرسنجی مدال اهدا می گردد .

 14. امتیاز: ‏20/1/18

  نشان Donate

  این نشان با ارزش ویژه کسانی است که از نگاه دانلود حمایت مالی می کنند .

 15. امتیاز: ‏20/1/18

  نشان مدیران ارشد انجمن

  این نشان جهت تقدیر از مدیران ارشد نمونه انجمن به ایشان اهدا می گردد .

 16. امتیاز: ‏20/1/18

  نشان VIP

  این نشان با ارزش ویژه کاربران VIP انجمن می باشد .