آنتی ویروس nod32

مدال های شما

 1. امتیاز: ‏20/1/18

  مدال مدیران انجمن

  این مدال جهت تقدیر از مدیران نمونه انجمن به ایشان اهدا می گردد .

 2. امتیاز: ‏20/1/18

  مدال مدیران ارشد انجمن

  این مدال جهت تقدیر از مدیران ارشد نمونه انجمن به ایشان اهدا می گردد .

 3. امتیاز: ‏5/5/17

  مدال وفاداری

  این مدال به کاربران وفادار انجمن اهدا می گردد .

 4. امتیاز: ‏13/1/18

  مدال حمایت

  این مدال به حامیان قدیمی انجمن اهدا می گردد .

 5. امتیاز: ‏5/5/17

  مدال محبوب

  این مدال به آن دسته از کاربران انجمن که از نظر محبوبیت نمونه هستند اهدا می گردد .

 6. امتیاز: ‏16/3/18 ساعت 10:54

  مدال معروف

  این مدال به آن دسته از کاربران انجمن که از نظر محبوبیت نمونه هستند اهدا می گردد .

 7. امتیاز: ‏16/3/18 ساعت 10:53

  مدال VIP

  این مدال با ارزش ویژه کاربران VIP انجمن می باشد .

 8. امتیاز: ‏16/3/18 ساعت 10:57

  مدال تخصص

  این مدال با ارزش به کاربران متخصص اهدا می گردد .

 9. امتیاز: ‏16/3/18 ساعت 10:57

  مدال ویراستار انجمن

  این مدال به ویراستاران انجمن اهدا می گردد .

 10. امتیاز: ‏14/10/16

  مدال برنز مسابقات

  این مدال به نفرات سوم مسابقات انجمن اهدا می گردد .
  دلیل اعطای مدال: نفر سوم سومینـــ مرحلهـــ مسابقهـــ و نظرسنجیـــ طراحیـــ

 11. امتیاز: ‏16/3/18 ساعت 10:58

  نشان رویداد نظرسنجی مدال

  این نشان به شرکت کنندگان رویداد نظرسنجی مدال اهدا می گردد .

 12. امتیاز: ‏16/3/18 ساعت 10:58