نگاه دانلود :

تبلیغات

سفارش تبلیغات

نشان های شما

 1. امتیاز: ‏13/1/19

  نشان معروف

  این نشان به آن دسته از کاربران انجمن که از نظر محبوبیت نمونه هستند اهدا می گردد .

 2. امتیاز: ‏31/10/18

  نشان نویسنده انجمن

  این نشان به نویسندگان انجمن اهدا می گردد .

 3. امتیاز: ‏29/10/18

  نشان رویداد برترین رمان

  این نشان به شرکت کنندگان رویداد برترین رمان اهدا می گردد .
  دلیل اعطای نشان: داوری رویداد

 4. امتیاز: ‏10/10/18

  نشان محبوب

  این نشان به آن دسته از کاربران انجمن که از نظر محبوبیت نمونه هستند اهدا می گردد .

 5. امتیاز: ‏10/10/18

  نشان یار دیرین

  این نشان به کاربران بسیار قدیمی انجمن اهدا می گردد .

 6. امتیاز: ‏10/10/18

  نشان حمایت

  این نشان به حامیان قدیمی انجمن اهدا می گردد .

 7. امتیاز: ‏10/10/18

  نشان وفاداری

  این نشان به کاربران وفادار انجمن اهدا می گردد .

 8. امتیاز: ‏26/8/18

  نشان مدیران انجمن

  این نشان جهت تقدیر از مدیران نمونه انجمن به ایشان اهدا می گردد .