نگاه دانلود :

تبلیغات

سفارش تبلیغات

مدال ها

 1. مدال ها

  1. مدال VIP

   این مدال با ارزش ویژه کاربران VIP انجمن می باشد .

  2. مدال Donate

   این مدال با ارزش ویژه کسانی است که از نگاه دانلود حمایت مالی می کنند .

  3. مدال وفاداری

   این مدال به کاربران وفادار انجمن اهدا می گردد .

  4. مدال حمایت

   این مدال به حامیان قدیمی انجمن اهدا می گردد .

  5. مدال یار دیرین

   این مدال به کاربران بسیار قدیمی انجمن اهدا می گردد .

  6. مدال پشتکار

   این مدال به آن دسته از کاربران سخت کوش و فعال انجمن که از نظر فعالیت نمونه هستند اهدا می گردد .

  7. مدال تلاش

   این مدال به آن دسته از کاربران سخت کوش و فعال انجمن که از نظر فعالیت نمونه هستند اهدا می گردد .

  8. مدال همت

   این مدال به آن دسته از کاربران سخت کوش و فعال انجمن که از نظر فعالیت نمونه هستند اهدا می گردد .

  9. مدال محبوب

   این مدال به آن دسته از کاربران انجمن که از نظر محبوبیت نمونه هستند اهدا می گردد .

  10. مدال معروف

   این مدال به آن دسته از کاربران انجمن که از نظر محبوبیت نمونه هستند اهدا می گردد .

  11. مدال سلطان قلب ها

   این مدال به آن دسته از کاربران انجمن که از نظر محبوبیت نمونه هستند اهدا می گردد .

  12. مدال تخصص

   این مدال با ارزش به کاربران متخصص اهدا می گردد .

  13. مدال خلاقیت

   این مدال با ارزش به کاربران خلاق انجمن اهدا می گردد .

  14. مدال لیاقت

   این مدال با ارزش ویژه کسانی است که لیاقت خود را در گروه کاربری خود ثابت کرده اند .

  15. مدال اخلاق

   این مدال به آن دسته از کاربران خوش خلق و خوش رو و با اخلاق انجمن اهدا می گردد .

  16. مدال تعهد

   این مدال با ارزش به کاربران متعهد اهدا می گردد .

  17. مدال اعتماد

   این مدال با ارزش ویژه کسانی است که اعتماد به آن ها موجب پشیمانی نخواهد شد .

  18. مدال افتخار

   این مدال با ارزش به آن دسته از کاربرانی که موجب افتخار انجمن می باشند اهدا می گردد .

  19. مدال نویسنده انجمن

   این مدال به نویسندگان انجمن اهدا می گردد .

  20. مدال منتقد انجمن

   این مدال به منتقدین انجمن اهدا می گردد .

  21. مدال ویراستار انجمن

   این مدال به ویراستاران انجمن اهدا می گردد .

  22. مدال طراح انجمن

   این مدال به طراحان انجمن اهدا می گردد .

  23. مدال مترجم انجمن

   این مدال به مترجمان انجمن اهدا می گردد .

  24. مدال گوینده انجمن

   این مدال به گویندگان انجمن اهدا می گردد.

  25. مدال شاعر انجمن

   این مدال به شاعران انجمن اهدا می گردد .

  26. مدال مدیران انجمن

   این مدال جهت تقدیر از مدیران نمونه انجمن به ایشان اهدا می گردد .

  27. مدال مدیران ارشد انجمن

   این مدال جهت تقدیر از مدیران ارشد نمونه انجمن به ایشان اهدا می گردد .

  28. مدال طلای مسابقات

   این مدال به نفرات اول مسابقات انجمن اهدا می گردد .

  29. مدال نقره مسابقات

   این مدال به نفرات دوم مسابقات انجمن اهدا می گردد .

  30. مدال برنز مسابقات

   این مدال به نفرات سوم مسابقات انجمن اهدا می گردد .

 2. نشان ها

  1. نشان رویداد یلدا

   این مدال به برندگان مسابقات رویداد شب یلدا اهدا می گردد .

  2. نشان رویداد ترین

   این نشان به برندگان مسابقاتِ "ترین"های انجمن اهدا می گردد .

  3. نشان رویداد نظرسنجی مدال

   این نشان به شرکت کنندگان رویداد نظرسنجی مدال اهدا می گردد .

  4. نشان رویداد دستخط

   این نشان به شرکت کنندگان رویداد دستخط اهدا می گردد .

  5. نشان رویداد لحظه سال تحویل

   این نشان به شرکت کنندگان رویداد لحظه سال تحویل با نگاه دانلود اهدا می گردد .

  6. نشان رویداد عکاسی روز طبیعت

   این نشان به شرکت کنندگان رویداد عکاسی روز طبیعت اهدا می گردد .