نگاه دانلود :

تبلیغات

سفارش تبلیغات

نشان ها

 1. نشان ها

  1. نشان VIP

   این نشان با ارزش ویژه کاربران VIP انجمن می باشد .

  2. نشان Donate

   این نشان با ارزش ویژه کسانی است که از نگاه دانلود حمایت مالی می کنند .

  3. نشان VIP II

   این نشان با ارزش ویژه کاربران VIP انجمن می باشد .

  4. نشان VIP III

   این نشان با ارزش ویژه کاربران VIP انجمن می باشد .

  5. نشان وفاداری

   این نشان به کاربران وفادار انجمن اهدا می گردد .

  6. نشان حمایت

   این نشان به حامیان قدیمی انجمن اهدا می گردد .

  7. نشان یار دیرین

   این نشان به کاربران بسیار قدیمی انجمن اهدا می گردد .

  8. نشان پشتکار

   این نشان به آن دسته از کاربران سخت کوش و فعال انجمن که از نظر فعالیت نمونه هستند اهدا می گردد .

  9. نشان تلاش

   این نشان به آن دسته از کاربران سخت کوش و فعال انجمن که از نظر فعالیت نمونه هستند اهدا می گردد .

  10. نشان همت

   این نشان به آن دسته از کاربران سخت کوش و فعال انجمن که از نظر فعالیت نمونه هستند اهدا می گردد .

  11. نشان محبوب

   این نشان به آن دسته از کاربران انجمن که از نظر محبوبیت نمونه هستند اهدا می گردد .

  12. نشان معروف

   این نشان به آن دسته از کاربران انجمن که از نظر محبوبیت نمونه هستند اهدا می گردد .

  13. نشان سلطان قلب ها

   این نشان به آن دسته از کاربران انجمن که از نظر محبوبیت نمونه هستند اهدا می گردد .

  14. نشان تخصص

   این نشان با ارزش به کاربران متخصص اهدا می گردد .

  15. نشان خلاقیت

   این نشان با ارزش به کاربران خلاق انجمن اهدا می گردد .

  16. نشان لیاقت

   این نشان با ارزش ویژه کسانی است که لیاقت خود را در گروه کاربری خود ثابت کرده اند .

  17. نشان اخلاق

   این نشان به آن دسته از کاربران خوش خلق و خوش رو و با اخلاق انجمن اهدا می گردد .

  18. نشان تعهد

   این نشان با ارزش به کاربران متعهد اهدا می گردد .

  19. نشان اعتماد

   این نشان با ارزش ویژه کسانی است که اعتماد به آن ها موجب پشیمانی نخواهد شد .

  20. نشان افتخار

   این نشان با ارزش به آن دسته از کاربرانی که موجب افتخار انجمن می باشند اهدا می گردد .

  21. نشان قدردانی

   این نشان به پاس قدردانی از افراد خاص به ایشان اهدا می گردد .

  22. نشان نویسنده انجمن

   این نشان به نویسندگان انجمن اهدا می گردد .

  23. نشان منتقد انجمن

   این نشان به منتقدین انجمن اهدا می گردد .

  24. نشان ویراستار انجمن

   این نشان به ویراستاران انجمن اهدا می گردد .

  25. نشان طراح انجمن

   این نشان به طراحان انجمن اهدا می گردد .

  26. نشان مترجم انجمن

   این نشان به مترجمان انجمن اهدا می گردد .

  27. نشان گوینده انجمن

   این نشان به گویندگان انجمن اهدا می گردد.

  28. نشان میکسر انجمن

   این نشان به میکسران انجمن اهدا می گردد .

  29. نشان شاعر انجمن

   این نشان به شاعران انجمن اهدا می گردد .

  30. نشان مدیران انجمن

   این نشان جهت تقدیر از مدیران نمونه انجمن به ایشان اهدا می گردد .

  31. نشان مدیران ارشد انجمن

   این نشان جهت تقدیر از مدیران ارشد نمونه انجمن به ایشان اهدا می گردد .

  32. نشان مدیران کل سایت

   این نشان جهت تقدیر از مدیران کل سایت به ایشان اهدا می گردد .

  33. نشان طلای مسابقات

   این نشان به نفرات اول مسابقات انجمن اهدا می گردد .

  34. نشان نقره مسابقات

   این نشان به نفرات دوم مسابقات انجمن اهدا می گردد .

  35. نشان برنز مسابقات

   این نشان به نفرات سوم مسابقات انجمن اهدا می گردد .

  36. نشان ویژه مسابقات

   این نشان ویژه در مسابقات اهدا می گردد .

 2. رویداد ها

  1. نشان رویداد یلدا

   این مدال به برندگان مسابقات رویداد شب یلدا اهدا می گردد .

  2. نشان رویداد ترین

   این نشان به برندگان مسابقاتِ "ترین"های انجمن اهدا می گردد .

  3. نشان رویداد نظرسنجی مدال

   این نشان به شرکت کنندگان رویداد نظرسنجی مدال اهدا می گردد .

  4. نشان رویداد دستخط

   این نشان به شرکت کنندگان رویداد دستخط اهدا می گردد .

  5. نشان رویداد لحظه سال تحویل

   این نشان به شرکت کنندگان رویداد لحظه سال تحویل با نگاه دانلود اهدا می گردد .

  6. نشان رویداد عکاسی طبیعت

   این نشان به شرکت کنندگان رویداد عکاسی طبیعت اهدا می گردد .

  7. نشان رویداد حسینی

   این نشان به شرکت کنندگان رویداد حسینی اهدا می گردد .

  8. نشان رویداد برترین رمان

   این نشان به شرکت کنندگان رویداد برترین رمان اهدا می گردد .

  9. نشان رویداد اربعین حسینی

   این نشان به شرکت کنندگان رویداد اربعین حسینی اهدا می گردد .

  10. نشان رویداد نوجوان

   این نشان به شرکت کنندگان رویداد نوجوان اهدا می گردد .

  11. نشان رویداد هالووین

   این نشان به شرکت کنندگان رویداد هالووین اهدا می گردد .

  12. نشان رویداد مسابقه هالووین

   این نشان به شرکت کنندگان رویداد مسابقه هالووین اهدا می گردد .

  13. نشان رویداد جشن آبانگان

   این نشان به شرکت کنندگان رویداد جشن آبانگان اهدا می گردد .

  14. نشان رویداد دانش آموز

   این نشان به شرکت کنندگان رویداد دانش آموز اهدا می گردد .

  15. نشان رویداد کتاب و کتابخوانی

   این نشان به شرکت کنندگان رویداد کتاب و کتابخوانی اهدا می گردد .

  16. نشان رویداد کودک

   این نشان به شرکت کنندگان رویداد کودک اهدا می گردد .

  17. نشان رویداد جشن آذرگان

   این نشان به شرکت کنندگان رویداد جشن آذرگان اهدا می گردد .

  18. نشان رویداد دانشجو

   این نشان به شرکت کنندگان رویداد دانشجو اهدا می گردد .

  19. نشان رویداد پژوهش

   این نشان به شرکت کنندگان رویداد پژوهش اهدا می گردد .

  20. نشان رویداد عکس شخصیتی

   این نشان به شرکت کنندگان رویداد عکس شخصیتی اهدا می گردد .

  21. نشان رویداد جشن دیگان

   این نشان به شرکت کنندگان رویداد جشن دیگان اهدا می گردد .

  22. نشان رویداد جشن کریسمس

   این نشان به شرکت کنندگان رویداد جشن کریسمس اهدا می گردد .

  23. نشان رویداد سال نو میلادی

   این نشان به شرکت کنندگان رویداد سال نو میلادی اهدا می گردد .